COVID-19 UPDATE : VIA DEZE WEBPAGINA WILLEN WE U GRAAG INFORMEREN INZAKE ALLE RECENT GENOMEN STEUNMAATREGELEN VOOR UW ONDERNEMING. WE PASSEN DEZE PAGINA DAN OOK REGELMATIG AAN .

Laatste update 18/06/2020:

 • Het overbruggingsrecht werd verlengd tot eind augustus voor de horeca en cultuursector, maar voor de komende maanden dient u zelf een nieuwe aanvraag in te dienen. Uw sociaal verzekeringsfonds houdt u hiervan op de hoogte.
 • Ook de maatregelen ivm tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers werden verlengd, dit tot 31/08/2020. Voor de horeca en cultuursector wordt dit verlengd tot 31/12/2020.
 • U bent opnieuw volledig gestart na een verplichte sluiting? Ook dan kan u nog genieten van een uitkering overbruggingsrecht indien uw omzet daalde met 10% tov hetzelfde kwartaal vorig jaar (zie heropstart-overbruggingsrecht)
 • Nieuwe maatregel voor uw belastingen: de covid-19 reserve. Verliezen geleden in 2020 kunnen in aftrek genomen worden op uw belastingbrief van 2019. Hierdoor kan uw te betalen saldo van vorig jaar een pak lager uitvallen.
 • Voor de horecasector werd een btw-verlaging doorgevoerd naar 6%, behalve voor alle alcoholische dranken (die blijven het percentage van 21% volgen).
 • Extraatje aan uw werknemers geven? Dat kan vanaf nu onder de vorm van een ‘consumptiecheque’ van 300€. Deze werkt net zoals maaltijd- of ecocheques, waarbij uw werknemer dit bedrag kan spenderen in de horeca- of cultuursector, met het grote verschil dat dit bedrag ook voor u als werkgever 100% aftrekbaar is.
 • De Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluitingen (nu nog bioscopen, zwembaden, etc) is verlengd. Wie nog steeds verplicht moet sluiten heeft recht op 160€/dag.
 • Voorwaarden en details voor de nieuwe Vlaamse ondersteuningspremie van 2000€ bekend. Deze premie is voor ondernemingen die nog steeds een omzetverlies van minstens 60% realiseren en bouwt dus verder op de eerdere compensatiepremie en hinderpremie. Aanvraag mogelijk vanaf 2e helft juli.

Op de hoogte blijven van updates op deze pagina? Schrijf u hier in:

Steunmaatregelen Sociale Bijdragen

De werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen kan omwille van het coronavirus aangevraagd worden van zodra een volledige of gedeeltijke sluiting van uw zaak noodzakelijk is.  De tegemoetkoming via deze weg is 1291€ op maandbasis voor alleenstaanden, 1614€ voor personen met gezinslast (kinderen, niet werkende echtgeno(o)t(e)). Ook bijberoepers hebben sinds 9/4/2020 recht op een bescheiden uitkering van 645€/maand (807€/maand met kinderlast) indien zij tussen 6996€ en 13993€ verdienen op jaarbasis.

Belangrijk om te weten:

 • bedrijfsleiders hoeven hun maandloon niet te verlagen/schrappen om van het overbruggingsrecht gebruik te maken. U kan beide dus perfect combineren.
 • Sluit u vrijwillig? Dan heeft u recht op de uitkering vanaf 7 dagen sluiting. Sluit u verplicht? U heeft vanaf de 1e dag sluiting recht op de uitkering. De uitkering wordt niet verminderd naar gelang het aantal dagen u sluit. U krijgt dus telkens automatisch het volledige maandbedrag (zelfs al sluit u niet de volledige maand)
 • de uitkering is een bruto-uitkering vrij van sociale bijdragen. Dat wil zeggen dat u op het ontvangen bedrag nog belastingen dient te betalen wanneer wij uw belastingbrief opstellen, maar u geen sociale bijdragen hierop verschuldigd bent.
 • ook meewerkende echtgenoten en zelfstandigen onder art37, en hiervoor de minimumbijdragen als een hoofdberoeper betalen (+/- 745€/kwartaal), hebben recht op het overbruggingsrecht.
 • ook bijberoepers hebben sinds 9/4/2020 recht op een bescheiden uitkering van 645€/maand (807€/maand met kinderlast) indien zij tussen 6996€ en 13993€ verdienen op jaarbasis.
 • bent u actief als springplank naar zelfstandige? U valt helaas voor het overbruggingsrecht uit de boot gezien u drie jaar geleden geen inkomen had (waarop de uitkering berekend wordt). Voor de compensatiepremie kan u eventueel wel in aanmerking komen als u in 2019 een inkomen boven de 13993€ had.

Voor wie? 

Je hebt recht op een uitkering overbruggingsrecht op voorwaarde dat je:

 • Ofwel in de horeca werkt (ook wanneer je niet helemaal gesloten bent en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, nog bij mensen thuis levert of je hotel open blijft).
 • Ofwel in een andere sector werkt met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting (ook wanneer je nog een deel van je activiteit of een andere zelfstandige activiteit verderzet, zoals een lesgever die zijn webshop nog uitbaat).
 • Ofwel wanneer je door het coronavirus je activiteiten minstens zeven dagen onderbreekt (bijvoorbeeld omdat je weinig klanten hebt of uit voorzorg). In dat geval mag je tijdens die zeven dagen in principe geen enkele activiteit meer uitoefenen.

Behoor je tot de laatste groep – die minstens zeven dagen zijn activiteiten onderbreekt – dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door medici, paramedici of dierenartsen; maar ook een absoluut noodzakelijk onderhoud of een noodzakelijke herstelling door garagisten, elektriciens, loodgieters … Noodzakelijk betekent dat zonder jouw interventie de veiligheid of hygiëne in het gedrang komt, of dat jouw klant jouw dienst absoluut nodig heeft om bv. zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Bij de beoordeling gebruik je het best je gezond verstand.
 • Beperkte activiteiten, die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming, en minimale activiteiten, zoals het beantwoorden van telefoons of e-mails.

Wanneer wordt de uitkering gestort op mijn rekening? 

Dat hangt af van uw sociaal verzekeringsfonds. De meeste fondsen proberen echter te mikken op een uitbetaling  in het begin van de maand volgend op de maand waarvoor de uitkering aangevraagd is. Vb. Liantis keert maart uit op 8 april, en april uit op 6 mei.

Hoe aanvragen?

Liantis: wij kunnen uw aanvraag via ons platform bij Liantis gemakkelijk online indienen. Stuur ons hiervoor een mail met periode van sluiting en privé bankreknr. Liever op papier? Download hun aanvraagformulier hier, en stuur het ingevuld en ondertekend terug naar ons. Wij sturen door naar de desbetreffende dienst.

Acerta: op de website van Acerta staat een online formulier waarmee de aanvraag automatisch bij uw dossierbeheerder terechtkomt Vul dat formulier hier in.

Partena: download hun aanvraagformulier hier, en stuur het ingevuld en ondertekend terug naar ons. Wij sturen door naar de desbetreffende dienst.

Xerius: op de website van Xerius staat een online formulier waarmee de aanvraag automatisch bij uw dossierbeheerder terechtkomt Vul dat formulier hier in.

Securex: op de website van Securex staat een online formulier waarmee de aanvraag automatisch bij uw dossierbeheerder terechtkomt Vul dat formulier hier in.

Incozina: download hun aanvraagformulier hier, en stuur het ingevuld en ondertekend terug naar ons. Wij sturen door naar de desbetreffende dienst.

Andere fondsen: u kan steeds terug bij uw fonds om daar de desbetreffende info op te vragen. Als wij hierbij van dienst kunnen zijn, dan horen we dat graag.

Voor wie? 

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37), die op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van 2017 of op basis van het officiële inkomen van 2020 minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal).

Wat? 

Sectoren die onder verbodsbepalingen vielen ondersteunen in de heropstart adhv een vervangingsinkomen.

1.291,69 euro per maand (alleenstaande)

1.614,10 euro per maand (gezinslast)

Voorwaarden?

sectoren die het voorwerp hebben uitgemaakt, bij ministeriële besluiten, van een volledige of gedeeltelijke sluiting gedurende meer dan een kalendermaand

Jouw omzet of bestellingen van het kwartaal voorafgaand aan de betrokken maand daalde met 10% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Hoe wordt het omzetverlies berekend? 

 • Voor de maanden juli en augustus vergelijkt men de cijfers van het 2e kwartaal 2020 (‘kwartaal vooraf’) te vergelijken met cijfers van 2e kwartaal 2019.Voor de maand juni gaat de vergelijking over het ‘kwartaal waarin’ het overbruggingsrecht wordt aangevraagd, en gaat dit ook over de cijfers van 2e kwartaal van 2020 ten opzichte van de cijfers van het 2e kwartaal van 2019.
 • Voor de maand juni gaat de vergelijking over het ‘kwartaal waarin’ het overbruggingsrecht wordt aangevraagd, en gaat dit ook over de cijfers van 2e kwartaal van 2020 ten opzichte van de cijfers van het 2e kwartaal van 2019.

Is niet te combineren met:

 • Het gewoon overbruggingsrecht
 • Tijdelijk ouderschapsverlof
 • Uitkeringen uitbetaald door ziekenfonds (moederschapsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,…)

Hoe aanvragen?

De procedure voor deze uitkering aan te vragen wordt nog opgesteld door de sociaal verzekeringsfondsen. Hou hun website in de gaten voor de concrete procedure bij uw fonds.

1) Voorwaarden 

 • Hoofdberoep, Meewerkende echtgenote, Student zelfstandige
 • Bijberoep en gepensioneerde met inkomen op 3 jaar geleden van minimum 13.993,78 euro.
 • Indien inkomen 3 jaar geleden lager was dan 13.993,78 euro, dan mogelijks retro-actief recht op basis van inkomsten 2020 (wordt op het einde van 2020 berekend door uw sociaal verzekeringsfonds)
 • Aanvraag indienen voor 30 september 2020

2) Voorwaarden – onderbreking 

 • Verklaring op eer dat de zelfstandige activiteit gedurende minstens 1 volledige kalendermaand wordt beïnvloed door verlenen van zorgen aan 1 of meer kinderen
 • Voor kind met leeftijdsgrens max. 12 jaar (leeftijd bereikt in loop van 2020): biologisch kind, adoptie kind of kind geplaatst in pleeggezin)
 • Voor kind met handicap: max. 21 jaar (uitzondering indien bv. geplaatst in dagcentrum, dan geen leeftijdsvoorwaarde)

3) De uitkering 

 • 532,24 euro/maand of 875 euro/maand voor éénoudergezin
 • Uit te betalen begin van de maand volgend op de aanvraag
 • Geen cumul mogelijk met volgende uitkeringen: arbeidsongeschiktheid, mantelzorg, adoptie, pleegouderverlof, overbruggingsrecht (gewoon+corona), geboorteverlof
 • Wel cumul mogelijk met pensioen, werkloosheidsuitkering, ouderschapsverlof in werknemersregeling.

Hoe aanvragen?

Uw sociaal verzekeringsfonds behandelt de aanvraag voor de uitkering. U kan bij uw fonds nagaan hoe de procedure hiervoor in elkaar zit. De meeste fondsen hebben een online aanvraagformulier. Indien wij u verder kunnen helpen, horen we dat graag.

U kan uitstel van het betalen van uw kwartaalbijdragen bekomen voor een jaar. Concreet: sociale bijdragen 1e kwartaal 2020 moeten pas 31/3/2021 betaald worden, sociale bijdragen 2 kwartaal 2020 pas 30/06/2021.

LET OP: zo u wilt dat uw VAPZ-bijdragen 100% aftrekbaar blijven dit jaar, dient u uw sociale bijdragen dit jaar nog te betalen, en dus niet te wachten tot 2021.

Hoe aanvragen?

Liantis: download het aanvraagformulier hier. Bezorg het ons ingevuld en getekend terug. Wij zorgen dat dit bij de juiste dienst terecht komt.

Acerta: op de website van Acerta staat een online formulier waarmee de aanvraag automatisch bij uw dossierbeheerder terechtkomt Vul dat formulier hier in.

Xerius: op de website van Xerius staat een online formulier waarmee de aanvraag automatisch bij uw dossierbeheerder terechtkomt Vul dat formulier hier in.

Incozina: download het aanvraagformulier hier. Bezorg het ons ingevuld en getekend terug. Wij zorgen dat dit bij de juiste dienst terecht komt.

Steuntelkander: download het aanvraagformulier hier. Bezorg het ons ingevuld en getekend terug. Wij zorgen dat dit bij de juiste dienst terecht komt.

Partena: download het aanvraagformulier hier. Bezorg het ons ingevuld en getekend terug. Wij zorgen dat dit bij de juiste dienst terecht komt.

Securex: geen formulieren nodig. Laat ons simpelweg weten dat u hiervan gebruik wil maken, en wij zorgen dat de aanvraagprocedure opgestart wordt.

Andere fondsen: u kan steeds terug bij uw fonds om daar de desbetreffende info op te vragen. Als wij hierbij van dienst kunnen zijn, dan horen we dat graag.

Heeft u door het coronavirus tijdelijke financiële problemen zodat het voor niet mogelijk is om de bijdragen te betalen, kan u ook een vrijstelling vragen. Vrijgestelde kwartalen tellen echter niet mee voor uw pensioenopbouw. Maar u heeft wel de mogelijkheid om deze bijdragen later binnen de 5-jarige verjaringstermijn bij te betalen, om zo uw pensioenrechten toch nog te vrijwaren.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier hier, vul het in en zend het ons ondertekend terug. Wij zorgen dat dit bij de juiste diensten terecht komt.

Steunmaatregelen Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid heeft bekend gemaakt dat er een hinderpremie van 4000€ zal worden uitgereikt voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten. Wie enkel in het weekend moet sluiten krijgt 2000€.

Bedrijven die nog steeds moeten sluiten, krijgen een premie van 160€/dag.

Goed om te weten:

 • de hinderpremie is perfect combineerbaar met het overbruggingsrecht
 • de hinderpremie is (in tegenstelling tot het overbruggingsrecht) een belastingvrije premie.
 • heeft u meerdere vestigingen, en kan één ervan omwille van de versoepeling opnieuw open gaan? U verliest hierdoor geen enkele hinderpremie van de andere vestigingen die gesloten blijven.

Voor wie? 

Elke onderneming die verplicht moet sluiten.

Hoe aanvragen?

De aanvraagmodule voor de Vlaamse Hinderpremie staat online. U kan de aanvraag eenvoudig online indienen via www.aanvraagcoronapremie.be. Hiervoor heeft u een e-id of de itsme-app nodig.

Loginproblemen? Kijk hier wat u eraan kan doen.

Meer info omtrent de hinderpremie: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie

Ook ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten en een omzetverlies lijden kunnen vanaf nu aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van 3000€.

Goed om te weten:

 • de compensatiepremie is perfect combineerbaar met het overbruggingsrecht

Voorwaarden:

 • tussen 15 maart en 30 april dient er een omzetverlies te zijn van minstens 60%. U dient dit op eer te verklaren tijdens de aanvraag. Achteraf kunnen steekproefcontroles volgen.
 • maximum 5 premies per onderneming, 1 per vestiging, dus in totaal een maximum premie van 15.000€.
 • de premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • het inkomen waarvan sprake hierboven = het inkomen van 2019. Indien wij dit voor u dienen op te zoeken, kan u ons hiervoor een seintje geven.
  • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Hoe zal het omzetverlies gecontroleerd worden? 

dat is inderdaad een belangrijke vraag. Voor zover wij momenteel weten, zal er gecontroleerd worden adhv de btw aangifte van het 2e kwartaal 2020. Als daarop blijkt dat de omzet -20% is tov het 2e kwartaal 2019, wordt de premie goedgekeurd. -20% is uiteraard lager dan 60% waarvan hierboven sprake, omdat er in het tweede kwartaal uiteraard nog maanden zijn waarin (hopelijk) normaal zal kunnen gewerkt worden, zijnde mei & juni.

Update 08/06/2020: de vlaamse overheid heeft beslist de compensatiepremie te verlengen met een tweede uitkering van 2000€ –> zie ‘Ondersteuningspremie Corona’

Meer info:

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-compensatiepremie

Hoe aanvragen? 

De aanvraag verloopt op dezelfde manier als de Vlaamse Hinderpremie (=igv verplichte sluiting). U kan de aanvraag eenvoudig online indienen via www.aanvraagcoronacompensatiepremie.be. Hiervoor heeft u een e-id of de itsme-app nodig.

Bedrijven en winkels die na de verplichte sluiting terug heropstarten, of die nooit gesloten zijn geweest, maar in beide gevallen een omzetverlies van minstens 60% lijden tov eenzelfde periode vorig jaar, kunnen aanspraak maken op een eenmalige ondersteuningspremie van 2000€

Voor wie? 

Ondernemingen die steeds open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de coronamaatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar exploitatiebeperkingen hadden en in aanmerking komen voor een corona compensatiepremie
 • ondernemingen die bij het begin van de coronamaatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een corona hinderpremie

Wat?

eenmalige premie 2000€ voor een hoofdberoeper, 1000€ voor een bijberoeper

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Hoe zal het omzetverlies gecontroleerd worden? 

In dat geval twee opties, naargelang al dan niet verplichte sluiting:

 • indien de onderneming haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening  geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.
 • indien de onderneming open mocht blijven en ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, nog geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei.

Hoe aanvragen? 

Vraag uw premie aan via volgende website: https://www.aanvraagcoronacompensatiepremie.be/ 

Hiervoor heeft u een e-id of de itsme-app nodig.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie

U huurt een pand voor uw zaak en treft een regeling met uw huurbaas? De Vlaamse Overheid schiet de huurgelden van twee maanden voor u voor in de vorm van een lening.

Als de verhuurder de huurgelden van april en/of mei kwijtscheldt, legt de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV geld op tafel voor de huur van de twee volgende maanden. Dat gebeurt via een lening. Huurders kunnen maximaal 25.000 euro lenen en die in 18 maanden aan een rente van 2 procent terugbetalen. De terugbetaling begint na zes maanden te lopen.

De banken treden op als loket om de aanvragen te behandelen en de terugbetaling op te volgen. Alleen ondernemers die door de coronamaatregelen verplicht hun locatie sloten, kunnen een beroep doen op het systeem.
Hoe aanvragen? 
u doet hiervoor best navraag bij uw bank, zij zullen u ongetwijfeld verder kunnen helpen.

De winwinlening bestaat al geruime tijd en is een uitstekend systeem om goedkoop geld in uw zaak te lenen bij familie, vrienden en kennissen. U heeft het voordeel als onderneming dat de rente op de lening laag ligt. De kredietgever heeft het voordeel dat hij hierdoor een extra belastingvermindering kan aangeven op zijn tax-on-web aangifte. Meer info over het systeem: https://www.pmvz.eu/winwinlening

De Vlaamse Overheid besliste om dit systeem verder uit te breiden waardoor een kredietgever nu tot 75.000€ (initieel 50.000€) kan uitlenen, en een onderneming tot 300.000€ (initieel 250.000€) kan lenen. Ook de staatswaarborg (de garantie van terugbetaling van de lening in het geval de onderneming in moeilijkheden komt) werd verhoogd van 30 naar 40%. Ook de aflossingstermijn wordt flexibeler: u heeft nu de keuze tussen een aflossingstermijn tussen 5 en 10 jaar (initieel 8 jaar).

Hoe aanvragen? 

Wij kunnen de aanvraag voor u indienen en/of begeleiden. Geef ons hiervoor een seintje. Het decreet voor de uitbreiding moet echter nog goedgekeurd worden waardoor de aanvraag momenteel nog niet mogelijk is.

Steunmaatregelen Bank & Verzekeringen

De overheid en de bankensector zijn tot een akkoord gekomen waarbij betalingsuitstel wordt verleend aan ondernemingen en particulieren die een inkomstenverlies leden door de coronacrisis.

Voorwaarden bedrijven:

 • voor wie? Niet-financiële bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en zelfstandigen.
 • Wat? Zij krijgen een kosteloos betalingsuitstel tot 30/09/2020 voor hun uitstaande leningen
 • Wanneer? Als ze op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen

Hoe aanvragen? 

Het betalingsuitstel voor bedrijven en gezinnen wordt niet automatisch toegekend. Kredietnemers moeten aantonen dat ze in nood zijn door het coronavirus en betalingsuitstel vragen aan hun bank. Aanvraagprocedure verschilt van bank tot bank. Bij KBC en BNP kregen we al te horen dat u simpelweg contact dient op te nemen met uw relatiebeheerder en zij u hiermee verder zullen helpen. De voorwaarden voor het toekennen van het uitstel worden vrij soepel bekeken.

NB: Ook particulieren met een hypothecaire lening krijgen zonder kosten betalingsuitstel tot 30 september. Dat uitstel geldt zowel voor kapitaalaflossingen als rentebetalingen.

Bedrijven die hun activiteit conform het koninklijk besluit hebben moeten staken zullen op aanvraag uitstel genieten om hun verzekeringspremies te betalen die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020. Wat de schorsing van verzekeringscontracten betreft, is het aangeraden dat bedrijven contact nemen met hun verzekeraar of tussenpersoon om geschikte oplossingen te vinden. Het is van belang voor de onderneming en haar voortbestaan, zelfs bij onderbreking van de activiteit, dat zij gedekt blijft voor de overblijvende risico’s, bijvoorbeeld brand, storm, claims van derden, enz. Het is daarom aangewezen dat elke situatie bekeken wordt in onderling overleg met de verzekeraar of een tussenpersoon (makelaar of agent).

Hoe aanvragen? 

Neem voor het aanvragen van uitstel of schorsing contact op met uw verzekeraar.

Heeft u een nieuw krediet nodig ten gevolge van de crisis? De overheid waarborgt uw krediet indien u geen betalingsachterstand had bij bestaande kredieten op 1 februari of op 29 februari een betalingsachterstand had van minder dan 30 dagen.

De waarborgregeling geldt voor nieuwe kredieten die de banken tussen nu en 30 september verstrekken. De maximum looptijd van de nieuwe kredieten bedraagt minder dan 12 maanden.

Daarnaast moeten banken zich bij het verstrekken van nieuwe kredieten aan KMO’s houden aan een maximumrente van 1.25% + 0.25% kosten, dus 1.5%.

Hoe aanvragen? 

Bij het aanvragen van een nieuw krediet bij uw bank zal uw bankier u hier ongetwijfeld op wijzen.

Steunmaatregelen Personeel

Ondernemingen met personeel kunnen rekenen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering en een afbetalingsplan voor de werkgeversbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Indien een werknemer tijdelijk werkloos wordt gezet, ontvangt via de RVA 70% van zijn normale brutoloon. U kan als werkgever het verschil tussen zijn normaal loon en de uitkering bijpassen zonder hierop RSZ bijdragen te hoeven betalen.

Kan ik als tijdelijke werkloze nog mijn bijberoep uitoefenen? Dat kan, zonder limieten.

Hoe aanvragen?

U belt of mailt hiervoor best even naar uw sociaal secretariaat, zij zullen u hiermee verder helpen.

Werkt u met personeel? U kan de verschuldigde RSZ en bedrijfsvoorheffing in veel gevallen uitstellen tot een latere datum. Hieronder beknopt overzicht.

 • Automatisch betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing voor alle ondernemingen tot 15 juni 2020.
 • (Automatisch) betalingsuitstel RSZ is afhankelijk van het type onderneming:
  • Verplichte en volledige sluiting door de coronacrisis (horeca, handelszaken, recreatie, cultuur en sport,…): automatisch uitstel betaling RSZ tot 15/12/2020. Uw sociaal secretariaat zal u hier normaal gezien van op de hoogte stellen.
  • Volledige sluiting op eigen initiatief door bijvoorbeeld gebrek aan werk:
   hiervoor dient u een verklaring op eer te ondertekenen via uw sociaal secretariaat. Ook dan krijgt u uitstel tot 15/12/2020.
  • Ondernemingen die verder werken tijdens de coronacrisis: gewone betalingstermijnen blijven geldig.

Heb ik met mijn onderneming automatisch betalingsuitstel RSZ? Controleer eenvoudig via www.uitstelrszbetalingen.be.

Meer info: klik hier

Hoe aanvragen? 

de aanvraag of procedure kan u opvragen bij uw sociaal secretariaat.

Extraatje aan uw werknemers geven? Dat kan vanaf nu onder de vorm van een ‘consumptiecheque’ van 300€. Deze werkt net zoals maaltijd- of ecocheques, waarbij uw werknemer dit bedrag kan spenderen in de horeca- of cultuursector, met het grote verschil dat dit bedrag ook voor u als werkgever 100% aftrekbaar is.

Hoe aanvragen? 

de aanvraag of procedure kan u opvragen bij uw sociaal secretariaat.

Steunmaatregelen Belastingen

Deze maatregel komt erop neer dat ondernemingen de verliezen die ze in 2020 hebben geleden, sneller zullen kunnen terugvorderen, door ze te boeken op de winsten van vorig jaar (voor de zelfstandigen wordt een gelijkaardige maatregel voorzien). Op die manier kan er een ‘COVID-19’-reserve worden aangelegd in de – nog in te dienen – belastingaangifte voor vorig boekjaar, op basis van een raming van de verliezen in 2020. Dat geeft de ondernemingen ademruimte, door ze de mogelijkheid te bieden om een teveel aan voorafbetalingen te recupereren en/of eventuele belastingsupplementen te vermijden. Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. Zo mag de reserve de winst van vorig jaar niet overschrijden en ook maximaal 20 miljoen euro bedragen. En er zijn ook gepaste straffen voorzien indien de reserve meer dan 10% van de reële verliezen voor 2020 bedraagt.

Hoe aanvragen? 

Het aanleggen van dergelijke reserve zal via ons lopen. Wij kijken bij de afwerking van uw balans of dit voor u een interessante piste is en houden u uiteraard op de hoogte.

De fiscus liet op 18/03/2020 weten dat er voor de komende te betalen bedrijfsvoorheffing automatisch een betalingsuitstel verleend wordt. Hieronder de nieuwe deadlines:

Meer info hieromtrent kan u ongetwijfeld bekomen bij uw sociaal secretariaat, die de bedrijfsvoorheffing voor u inhoudt.

De overheid heeft de ‘boete’ op later op het jaar vooraf betalen verminderd voor uw personen- en vennootschapsbelasting. Hierdoor kan u uw voorafbetalingen uitstellen tot 12 oktober zonder hiervoor een vermeerdering te hoeven betalen.

Bel ons gerust op om in uw geval even concreet te overlopen.

Heeft u een aanslagbiljet voor uw belastingen dat nog moet betaald worden en wil u voor het te betalen saldo een afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus? Dat kan. Alle nalatigheidsinteresten en verhogingen worden kwijtgescholden nav het uitstel van betaling.

LET OP: uw voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting en personenbelasting dient u wel nog steeds te doen, zo u de verhogingen wegens onvoldoende voorafbetalingen wil vermijden. Dit is ons bevestigd door de dienst voorafbetalingen.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier hier. Stuur het ingevuld en ondertekend terug naar ons. Wij zorgen dat dit goed terecht komt.

Steunmaatregelen BTW

De fiscus liet op 18/03/2020 weten dat er voor de komende BTW schulden automatisch een betalingsuitstel verleend wordt. Hieronder de nieuwe deadlines:

Update 14/04/2020: ook de maandaangifte van april 2020 krijgt betalingsuitstel tot 20/07/2020

Vanaf april dienen wij voor u de btw aangifte van het 1e kwartaal in. U krijgt naar goeie gewoonte van ons een mailtje met de afrekening. Wil u voor het te betalen saldo een afbetalingsplan aanvragen bij de fiscus? Dat kan. Alle nalatigheidsinteresten en verhogingen worden kwijtgescholden nav het uitstel van betaling.

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier hier. Stuur het ingevuld en ondertekend terug naar ons. Wij zorgen dat dit goed terecht komt.

Voor de horecasector werd een btw-verlaging doorgevoerd naar 6%, behalve voor alle alcoholische dranken (die blijven het percentage van 21% volgen).

Het 12%-percentage valt dus tot 31/12/2020 weg, ook de verkoop van uw frisdranken verlagen van 21% naar 6%.

Hoe aanvragen?

Zorg ervoor dat u een afspraak maakt met uw kassa-leverancier om uw btw-percentages in de kassa aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Verder hoeft u niets te doen. Wij krijgen de nieuwe percentages en totalen binnen en geven die zo aan op uw btw-aangifte.

Steunmaatregelen Ziekte

Zelf geveld door het coronavirus? Als zelfstandige heb je recht op een ziekte uitkering.

Hoe aanvragen? 

De aanvraag voor een ziekte uitkering verloopt via uw ziekenfonds. Na officieel bericht van uw huisarts/dokter, kan u dus daar de aanvraag indienen. Zij helpen u graag verder.

Zelf geveld door het coronavirus en heeft u een polis gewaarborgd inkomen? Contacteer hierover zeker uw verzekeraar, die de extra uitkering gewaarborgd inkomen voor u zal opstarten.

Zelf geveld door het coronavirus en heeft u een sociaal VAPZ spaarplan? U kan hieruit een uitkering ontvangen wegens arbeidsongeschiktheid. Contacteer hierover zeker de instantie waarbij u het SVAPZ plan heeft lopen (meestal uw sociaal verzekeringsfonds), die de extra uitkering voor u zal opstarten.

OPGELET: een gewoon VAPZ plan komt hiervoor niet in aanmerking.